VOP

 

                                   Všeobecné obchodné podmienky portálu www.katalog-stavebnictva.sk platné od 10. 1. 2013 do 1.9.2015

 

1.      Úvodné ustanovenia

1.1.  Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o. vydáva podľa Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

1.2.   Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri uzatváranízmene a ukončení zmluvy o pridelení webového priestoru.

 

2.      Zmluvné strany

2.1.              

Dodávateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o.

IČO: 44238398 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne  

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

2.2.  

Odberateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s. r. o. zmluvu ktorej obsahom je prezentácia na portáli katalog-stavebnictva.sk

 

3.      Definície pojmov

3.1.   Profil je súhrn informáciíktoré  zverejnené o registrovanom odberateľoviTýmito informáciami  najmä meno a priezvisko  fyzickej osobynázov právnickej osobyadresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareňna ktorej ho môžu navštíviť zákazníciIČODIČtel kontakt - pevná linkamobilný telefónodkaz na webové stránky, ak sú k dispozíciiĎalej meno kontaktnej osobyprípadne cenníklogo a fotografieVždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

3.2.   Login je prihlasovacie meno používateľaHeslom sa rozumie súbor znakovktorý slúži na identifikáciu odberateľa a pri prihlásení do systému (ďalej len "prihlasovacie údaje").

3.3.   Zaradenie podľa kraja - vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajovProfil je zaradený do kraja podľa sídla odberateľapokiaľ sa odberateľ nedohodne s dodávateľom inakUmiestnenie profilu do iných krajovako je sídlo odberateľanie je v cene služby.

3.4.   Zaradenie podľa okresu - vytvorený profil je zaradený do ľubovoľného počtu okresov v kraji podľa článku 3.3.

3.5.   Zaradenie podľa služby - profil je zaradený do konkrétnych služiebpodľa dohody s odberateľom alebo podľa zamerania jeho podnikania.

3.6.  Základnou službou sa rozumie zverejnenie v príslušnom kraji podľa sídla odberateľaokresoch a službách.

3.7.   Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie dobana ktorú bola zmluva uzatvorenáTáto lehota začína plynúť dňomkedy bola uzatvorená zmluva.

3.8.   Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenia profilu odberateľaa to vždy podľa konkrétneho krajaokresu a služby.

3.9.   TOPovaním sa rozumie platená službaktorou je odberateľovi zaistená vždy jedna z 1.-5. pozíciea to buď podľa službypodľa kraja alebo podľa okresuProfily na 1.-5. sa striedajúAktuálne ceny Topovanie sú uvedené v cenníkuktorý si možno vyžiadať na adrese info@katalog-stavebnictva.sk. Táto služba nie je základnou službou.

3.10.   Umiestnenie do sekcie TIP - službapodľa ktorej je odberateľ umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenie do služby "TIP" sú uvedené v cenníkuktorý si možno vyžiadať na adrese info@katalog-stavebnictva.skTáto služba nie je základnou službou.

3.11.    Osobný asistent je taká osobaktorú prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému odberateľovi pre správu profilu a oznámi odberateľovi kontakt na osobného asistenta. Táto služba nie je základnou službou.

 

4.      Popis služby

4.1katalog-stavebnictva.sk je špecializovaný portálktorý ponúka možnosť webovej prezentácie svojich služieb.

4.2Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil na dohodnutej pozíciitznv krajiokrese a službe. Túto pozíciu dodávateľ nie je oprávnený bez výslovného súhlasu odberateľa meniť.

4.3Pozícia môže byť zmenená iba vtedyak si v danej službekrajialebo okrese zakúpi iný používateľ topovanieTým sa tento odberateľ zaradí pred  registrovaných odberateľovktorým sa takto zníži pozíciaProfil sa však neposunie  viac ako o 5 pozícií.

4.4K vytvorenému profilu  každému odberateľovi poskytnuté prihlasovacie údajeTieto údaje slúžia odberateľovi k prístupu  do profiluRovnako odberateľovi umožňujú zmenu údajov v profile.

4.5Zmeny profilu musia byť schválené administrátorom službyPrípadné zmeny je administrátor povinný schváliť do 72 hodín od ich prevedenia.

4.6Dodávateľ nezverejní informácie uvedené odberateľom ak:

4.6.1 v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

4.6.2 v rozpore s dobrými mravmiprípadne ohrozujú verejný poriadok

4.6.3 spôsobilé privodiť prevádzkovateľovi či iným tretím osobám škodupoškodiť dobré menoči dobrú povesť

 

5.     Rozsah poskytovaných služieb

5.1Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profilktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1VOPK profilu sú priradené prihlasovacie údaje.

5.2Webový priestorvytvorený profil a prihlasovacie údaje budú odberateľovi poskytnuté do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy.

5.3Odberateľ je oprávnený vykonávať zmeny aj takže ich oznámi Asistentovi pre správu profiluAsistent pre správu profilu je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladunajneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4Dodávateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profilepokiaľ nie sú v rozpore s bodom 4.6VOP.

5.5Dodávateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informáciektoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6.      Objednávka služieb

6.1Zmluvu o pridelení webového priestoru môže odberateľ s prevádzkovateľom uzavrieť vyplnením elektronického formulárazaslaním emailupísomným návrhom alebo telefonicky.

6.2. Ak vyplní odberateľ elektronický formulár na webovej adrese http://www.katalog-stavebnictva.sk/registracia/ považuje sa toto za ponuku na uzatvorenie zmluvyZmluva je uzatvorená, pokiaľ ponuku na uzatvorenie zmluvy akceptuje dodávateľ potvrdením objednávky odberateľovi niektorou z foriem uvedených v článku 6.1.

6.3.  Elektronická registrácia sa automaticky považuje za objednanie služby na dobu 12 mesiacov s automatickou  prolongáciou.

6.4Objednávku je možné stornovať len po uhradení storno poplatkuktorý činí 70ceny objednávkyOdberateľ musí podať dodávateľovi písomnú žiadosť o vystavenie proforma faktúry vo výške storno poplatku so splatnosťou 5 dníPo uhradení poplatku bude zmluva medzi dodávateľom a odberateľom stornovaná a služba bude zrušená.

6.5Ak nebude uhradený storno poplatok v termíne splatnostizostáva objednávka platná v plnej výške a žiadosti o storno nebude ďalej dodávateľom vyhovené.

 

7.      Cena

7.1Cena za zverejnenie informácií podľa dĺžky uzatvorenej zmluvy:

7.1.1. zápis na jeden rok - podľa cenníka

7.1.2. zápis na dva roky - podľa cenníka

7.2Cenu za vykonané služby je odberateľ povinný uhradiť na základe vystavenej proforma faktúry zaslanej dodávateľom odberateľovi so 14 dňovou splatnosťou.

 

8.      Sankcie

8.1Ak poruší odberateľ povinnosť zaplatiť riadne a včasje povinný dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.2Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.3Paušálne náklady na telefonické a písomné upomínanie dlžnej čiastky činia 27 €.

 

9.      Doba platnosti zmluvy

9.1Zmluva o pridelení webového priestoru je uzavretá na 12 alebo 24 mesiacov s automatickým predĺžením.

9.2Zmluva sa automaticky predlžuje o rovnakú dobuna ktorú bola uzavretáibaže by jedna zo zmluvných strán zaslala písomnú výpoveďže s predĺžením nesúhlasí a to najneskôr 30 dní pred uplynutím lehotyna ktorú bola zmluva uzavretá.

9.3Zmluva sa automaticky predlžuje iba raz za rovnakých podmienokAk trvá odberateľ na zverejnenie profilu aj naďalej, je nutné uzavrieť novú zmluvu.

 

 10.     Garancia získania zákazky a vrátenie peňazí

10.1.  Novým odberateľom službyktorí si v období 10.1.2013  31.8.2015 zakúpia dvojročný tarif garantujeme získanie minimálne 1 zákazníkaV prípadeže tento odberateľ nezíska počas plnenia dvojročnej služby minimálne 1 zákazníkavráti dodávateľ služby registračný poplatok v plnej výške na vyžiadanie odberateľa.

10.2V prípade nespokojnosti či budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku je odberateľ povinný informovať e-mailovou správou na e-mail info@katalog-stavebnictva.sk dodávateľa služby za účelom zjednania nápravy cielenia v profile odberateľa pre zasielanie dopytovnajneskôr však počas prvej polovice obdobia plnenia služby.

10.3Požiadať o vrátenie peňazí môže len odberateľktorý si v priebehu obdobia plnenia služby minimálne 2x plne editoval svoj profilktorý  správne a kompletne nastavené parametre svojho profilu a ktorý v priebehu služby publikoval minimálne 1 vlastný článok o rozsahu aspoň 2500 slov v službe Články.

10.4V prípadeže aj po dodržaní bodov 10.2a 10.3odberateľ prehlasuježe nezískal v priebehu služby žiadneho zákazníkamusí toto vyhlásenie doručiť dodávateľovi písomne najneskôr do 10 dní od konca obdobia plnenia službyDodávateľ potom  právo požiadať o predloženie potrebného počtu vydaných faktúr odberateľom za obdobie plnenia služby a o všetky kontakty na týchto zákazníkov odberateľatak aby si mohol preveriť pravdivosť tvrdení odberateľaK tomuto vyzve dodávateľ odberateľa písomnepričom mu odberateľ musí vyhovieť najneskôr do 14 dní a následne mu byť pri tomto skúmaní nápomocnýDodávateľ  potom 90 dní na verifikáciu tvrdenia odberateľa.

 

11.     Zmena všeobecných obchodných podmienok

11.1Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienkyZmluvný záväzok sa však vždy riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase vzniku takéhoto záväzku.

 

12.     Záverečné ustanovenia

12.1Všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republikynajmä obchodným zákonníkom.

12.2Tieto všeobecné obchodné podmienky  platné od 10.1.2013

 

Cenník služieb

 

V Trenčíne 10.1.2013

 

                                                                         Všeobecné obchodné podmienky portálu katalóg-stavebníctva.sk

 

1. Úvodné ustanovenia:

Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o. vydáva podľa § 273 zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

2. Zmluvné strany:

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o.

IČ: 44238398

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne 

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

Objednávateľ:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s.r.o. zmluvu, ktorej obsahom je prezentácia na portáli www.katalog-stavebnictva.sk

 

3. Vymedzenie pojmov

3.1. Profil

Profil je súhrn informácií, ktoré sú zverejnené o registrovanom zákazníkovi. Týmito informáciami sú najmä: Meno a priezvisko  fyzickej osoby, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, na ktorej ho môžu navštíviť zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky. Ďalej meno kontaktnej osoby, prípadne cenník, logo a fotografie. Vždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

3.1.1. Login a heslo

Login je prihlasovacie meno používateľa, heslom sa rozumie súbor znakov, ktorý slúži na identifikáciu klienta pri prihlásení do systému. (Ďalej ako prihlasovacie údaje).

3.1.2. Zaradenie podľa kraja

Vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajov, podľa dohody so zákazníkom.

3.1.3. Zaradenie podľa okresu

Vytvorený profil je zaradený do konkrétneho okresu.

3.1.4. Zaradenie podľa výkonu

Profil je zaradený do konkrétnych výkonov, podľa dohody so zákazníkom.

3.2. Dĺžka poskytovania služby

Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie doba, po ktorú je profil zverejnený. Táto lehota začína dňom, kedy je profil zverejnený a zákazníkovi boli zaslané prihlasovacie údaje.

3.3. Pozícia

Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenie profilu zákazníka, a to vždy podľa konkrétneho kraja, okresu a služby.

3.4. Topovanie

Platená služba, ktorú je zákazníkovi zabezpečená 1.-5. pozície, a to buď – podľa výkonu, podľa kraja alebo podľa okresu. Aktuálne ceny topovania sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese marketing@katalog-stavebnictva.sk

3.5. Umiestnenie do sekcie TIP

Platená služba, podľa ktorej je zákazník umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenie do služby "TIP" sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese marketing@katalog-stavebnictva.sk 

3.6. Asistent pre správu profilu

Prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému užívateľovi asistenta pre správu profilu a oznámia užívateľovi kontakt na asistenta.

 

4. Popis služby

4.1. Katalóg-stavebníctva.sk je špecializovaný portál, ktorý ponúka klientom možnosť webovej prezentácie.

4.2. Každému registrovanému zákazníkovi je vytvorený profil na dohodnutej pozícii. Táto pozícia je fixná a prevádzkovateľ nie je oprávnený ju bez výslovného súhlasu zákazníka meniť.

4.3. Pozície môže byť zmenená iba vtedy, ak si v danom výkone, kraji, alebo okresu zakúpi iný používateľ topovanie. Tým sa tento zákazník zaradí pred už registrovaných užívateľov, ktorým sa takto zníži pozície. Profil sa však v žiadnom prípade nesmie posunúť viac ako o 5 pozícií.

4.4. K vytvorenému profilu je každému zákazníkovi poskytnuté prihlasovacie meno a heslo, ktorým si tento profil upravuje.

4.5.  Ak užívateľ vykoná v profile zmenu, bude profil na maximálne 48 hodín stiahnutý, kým zmena nebude schválená administrátorom, a to najmä kvôli možnému zásahu do obsahu profilu neoprávnenými osobami.

4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje, ak:

  • sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
  • sú spôsobilé privodiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu
  • svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa.

 

5. Rozsah poskytovaných služieb

5.1. Každému registrovanému užívateľovi je vytvorený profil, ktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu sú priradené prihlasovacie údaje. Užívateľ je oprávnený login a heslo meniť.

5.2. Užívateľ je oprávnený profil upravovať po zadaní prihlasovacích údajov.

5.3. Zákazník je oprávnený vykonávať zmeny aj tak, že ich oznámi asistentovi pre správu profilu. Asistent je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profile, ak nie sú v rozpore s bodom 4.6. VOP, zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku alebo záujmy prevádzkovateľa.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informácie, ktoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6. Cena zápisu

6.1. Cena zápisu je stanovená podľa konkrétnej dĺžky zápisu.

      6.1.1. Polročné zápis - podľa cenníka

      6.1.2. Ročný zápis - podľa cenníka

      6.1.3. Dvojročný zápis - podľa cenníka

 

7. Objednávka služieb

7.1. Zmluvu možno uzavrieť písomným vyplnením formulára alebo ústnej forme.

7.2. Písomnou formou sa rozumie uzatvorenie objednávky vyplnením formulára a následné potvrdenie objednávky na základe telefonického hovoru s oprávnenou osobou prevádzkovateľa.

7.3. Ústnej formou je možné objednávku uzatvoriť podľa § 53 Občianskeho zákonníka. Ústne je zmluva uzatvorená, ak súhlasí  zákazník s poskytovaním služieb portálu www.katalog-stavebnictva.sk, je dohodnutá cena, dĺžka registrácie, sú oznámené identifikačné údaje zákazníka ako IČO, kontaktná adresa a kontaktný e-mail zákazníka. V prípade právnickej osoby musí zmluvu uzatvoriť osoba, ktorá je oprávnená zaväzovať spoločnosť, podľa zákona 513/1991 Zb.

7.4. Registrovaným užívateľom môže byť iba osoba, ktorá zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

8. Doba platnosti zmluvy

8.1. Zmluvu možno uzavrieť na pol roka, rok alebo dva roky a to s jedným  automatickým predĺžením o objednané obdobie.

8.1.1. Zmluva uzatvorená s automatickým predĺžením, sa predlžuje  za rovnakých podmienok a na rovnaké obdobie, ak ju nevypovie zákazník 30 dní pred ukončením jej platnosti. Pozícia zákazníka a cena zostáva zachovaná.

8.1.2. Ak zákazník zmluvu zmluvu v priebehu výpovedného obdobia zruší, končí sa jej platnosť posledným dňom lehoty, na ktorú bola služba objednaná. Zákazník stráca možnosť získania svojej predchádzajúcej pozície v katalógu. Zmluvu je možné zrušiť zaslaním písomnej výpovede na adresu prevádzkovateľa.

8.1.3. Ak nebolo písomne dohodnuté inak, má sa za to, že zmluva bola uzavretá podľa článku 8.1.1.VOP

 

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1. Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním písomnej výpovede do 14 dní po uzavretí zmluvy.

 

10. Zmena Všeobecných obchodných podmienok

10.1. Prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky portáli katalóg-stavebníctva.sk meniť. Táto zmena je však neúčinná pre zákazníkov s platnou zmluvou. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase uzavretia zmluvy.

 

11. Ďalšie práva a povinnosti

11.1. Všetky ďalšie práva a povinnosti z uzavretej zmluvy tu výslovne neuvedené, sa riadia zákonom 513/1991 Zb. (Obchodným zákonníkom) v platnom znení.

 

12. Platnosť VOP

12.1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.03.2010.